מי אנחנו 

מטרות גוש שלום

המטרה העיקרית של הגוש היא להשפיע על דעת-הקהל הישראלית ולהובילה לשלום ולפיוס עם העם הפלסטיני, על בסיס העקרונות הבאים:

סיום הכיבוש.

הכרה בזכות העם הפלסטיני להקים של מדינת פלסטין העצמאית והריבונית בכל השטחים שכבשה ישראל ב1967.

החזרת "הקו הירוק" כגבול בין מדינת-ישראל ומדינת-פלסטין (עם אפשרות של חילופי-שטחים מזעריים על פי הסכם בין הצדדים) הגבול יהיה פתוח לתנועה חופשית של בני-אדם וסחורות על פי הסכם הדדי.

כינון ירושלים כבירת שתי המדינות, כשירושלים המיזרחית (ובכללה מיתחם המיסגדים) משמשת כבירת פלסטין וירושלים המערבית (ובכללה הכותל המערבי) משמשת כבירת ישראל. העיר תהיה מאוחדת בתחום הפיסי והעירוני, על בסיס הסכם הדדי.

הכרה עקרונית בזכות-השיבה של הפליטים הפלסטיניים ובזכות כל פליט לבחור באופן חופשי בין פיצויים לשיבה לפלסטין ולישראל. הגשמת הזכות בפועל, ובכלל זה מיספר הפליטים שיוכלו לחזור לישראל במיכסות שנתיות, בלי לפגוע באושיות מדינת-ישראל, תיקבע בהסכמה הדדית.

שמירת הביטחון של ישראל ופלסטין על פי הסכם הדדי וערובות הדדיות.

שאיפה לשלום כולל בין ישראל וכל הארצות הערביות ולכינון איחוד מרחבי.