Gush Shalom demonstration, Ras-al-Amoud, 1997

16.jpg